تورها

پیشنهادات مختلفی برایتان داریم، بار سفر ببندید.

تور جام جهانی روسیه

( 0 نظر )

  • زمان مورد نیاز 216 ساعت

  • تعداد روز 9 روز

  • وسیله نقلیه اصلی - پرواز مستقیم

  • سطح فعالیت - پیاده روی سبک

تومان 2,350 *برای هر نفر

جزئیات

تور ويژه جام جهاني روسيه-سه بازی

( 0 نظر )

  • تعداد روز 14 روز

  • وسیله نقلیه اصلی - پرواز ایر فلوت

  • سطح فعالیت - پیاده روی سبک

تومان 12,700,000 *برای هر نفر

جزئیات

تور ويژه جام جهاني روسيه-تک بازی

( 0 نظر )

  • تعداد روز 4 روز

  • وسیله نقلیه اصلی - پرواز ایر فلوت

  • سطح فعالیت - پیاده روی سبک

تومان 5,550,000 *برای هر نفر

جزئیات